Документи и срокове – YFU Bulgaria

Документи и срокове

Необходими документи за кандидатстване

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване на програмата “Младеж за разбирателство”
 2. Мотивационно писмо на български език в свободен текст, съдържащо кратка автобиографична част.
 3. Формуляр за ученическа характеристика, попълнен от класния ръководител на кандидата или друг преподавател (напр. по математика, физика, химия, биология или философски цикъл) и запечатана в плик с печат на училището.

При кандидатстване за социална стипендия са необходими също така:

 1. Попълнен формуляр за стипендия.
 2. Удостоверение за брутните и нетни доходи по трудов договор на родителите на кандидата за последните 12 месеца (Получава се от счетоводството на съответната фирма или институция).
 3. Удостоверение за декларирани доходи на родителите на кандидата по граждански договори или други източници за 2017/2018 г. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно).
 4. Удостоверение за притежавани имоти, автомобили и други. (Отнася се за кандидата и за неговите родители. Получава се от общината по местоживеене).
 5. Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата, дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).
 6. Ако родителите на кандидата получават детски надбавки за кандидата, нека предоставят служебна бележка, удостоверяваща това (Издава се от Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене). Въпросният документ не е задължителна част от комплекта документи, ако не са получавани детски надбавки за 2018 г.
 7. За кандидатстващите за стипендията “Мария Беличева-Некер” – изисква се eсе на тема “Защо желая да прекарам една година в тази страна?”

Крайни срокове

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от:

 • 20 януари 2019 г. – за кандидатстващите за стипендия;
 • 15 февруари 2019 г. – за кандидатстващите за учебна година на собствени разноски, както и за краткосрочни програми и за програми за един учебен срок.