Програмата – YFU Bulgaria
Заплащането варира в зависимост от това каква програма и коя държава сте избрали. Можете да разгледате индивидуалната страница на всяка държава за съответна цена. Таксата не се определя от дължината на програмата и включва разходи за партньорските организации, международна застраховка, няколко семинара, администрация и др. Цената не се намаля или възстановява в случай на по-късно заминаване или преждевременно прекъсване на програмата. Можете да се свържете с нас, за да ви дадем идеи за fundraising и да ви разкажем повече за нашите стипендии.
Въпреки че повечето разходи за включени в програмата, ще имате нужда от допълнителен бюджет за джобни пари (между 150 и 250 евро в зависимост от държавата), разходи за транспорт, телефон, допълнителни пътувания, както и учебници и униформи (в случай, че се изисква), които не са включени в цената.
YFU е организация, международно призната за сигурността и подкрепата по време на своите програми. Във всички аспекти на междукултурния обмен, сигурността е нашият топ приоритет. Насърчаваме всички семейства да се свържат с нас и да се запознаят в детайли с нашите правила и практики.
YFU организира транспорта от и до летището при пристигане в страната на обмен и при заминаване. Допълнителни пътувания по време на престоя не са включени в таксата по програмата.
Искате да получите повече информация от първа ръка? Можем да ви свържем с нашите ученици, които вече са се върнали в България след обмен и са готови да отговорят на въпросите ви. Още не сте готови да опаковате куфара и да заминете? Можете да станете приемно семейство и да отворите дома си за чуждестранен ученик. Свържете се с нас, за да ви разкажем кого очакваме тази година.

От 1998 г. български ученици в прогимназиална възраст участват в нашата дългосрочна програма за културен обмен.
В рамките на една учебна година те са пълноправни членове на местни приемни семейства, посещават чуждестранно училище, запознават се с много нови и различни хора. По този начин стават по-самостоятелни в ежедневието си, по-толерантни към новото и различното и по-отговорни в бъдещите си действия.
Основната ни цел е да подготвим младите хора за техните бъдещи отговорности в съвременния динамичен свят.
От 2002 г. посрещаме чуждестранни ученици в България. По идентичен начин те живеят в български приемни семейства, ходят в български училища и опознават нашия начин на живот.
Заедно с нашите партньорски организации в цял свят сме създали единни, валидни за всяка една организация правила и норми за провеждане на програмите за обмен, които непрекъснато се оценяват и осъвременяват в рамките на нашето сътрудничество.
Нашата програма поставя сериозен акцент върху отношенията между ученик и приемно семейство. Също така са важни тесните връзки с училището, което е основна част от годината. Като свръзка между ученик, семейство и училище на разположение е местен довереник – доброволец от организацията в страната – домакин.
С тази цел предлагаме и богата палитра от семинарни занимания, които като тематика обхващат: подготовка преди заминаването, грижи по време на престоя в страната–домакин, както и адаптиране обратно към собствената среда след завръщането от годината на разменни начала.
Искаме да направим така, че участието на един ученик да е колкото се може по-малко зависимо от финансовите му възможности. За тази цял всяка година даваме и определен брой стипендии.
Стипендии се предлагат само за едногодишните програми за обмен/

Какви стипендии предлагаме за учебната 2021/2022?

Стипендия "Глобални млади лидери":

- Програмите за междукулултурен ученически обмен на YFU имат за цел да насърчат ново поколение млади лидери и да им помогнат да придобият умения и опит за справяне с големите предизвикателства на нашето време. Тази година предлагаме 20 стипендии "Глобални млади лидери“ на отговарящите на условията българаски ученици. Тези стипендии ще се присъдят на млади ученици, които показват обществена ангажираност и ангажираност към конкретни теми, които генерират промяна или имат потенциал да променят света около тях. Поощряваме кандидатурите на ученици с разнообразен опит.

– От таксата за конкретната страна се приспадат от 500 лв. до 3500 лв.

Частична социална стипендия:

– От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 4000 лв.

Социална стипендия „Мария Беличева-Некер” – стипендия за държава, в която до момента не сме изпращали ученик на обмен:

– От таксата за конкретната страна се приспадат от 1000 лв. до 3000 лв.
– Страни, за които се предлага стипендията: Бразилия, Венецуела, Естония, Индия, Китай, Литва, Мексико, Парагвай, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Уругвай, Чили, Чехия и Южна Африка.
– Очакваме убедителна мотивация за избора на конкретна държава.

Конкурс за стипендия PASCH :

– Осигурена от YFU Германия и Гьоте Институт, покрива 50% от таксата за година на обмен в Германия

Моля, запознайте се подробно с изискваниятa.
Повече информация тук - PASCH

Опитът, който организацията има, показва, че най-подходящи за участие в програмата са ученици в десети клас, навършили 16 години, чиято личностна характеристика отговаря на следните изисквания:
отговорност и изобретателност при изпълнение на задълженията;
коректност и толерантност в общуването си с хора;
комуникативни умения;
обществена ангажираност;
способност за приспособяване към нови условия за живот;
способност да се интегрира в семейството;
психическа стабилност;
самостоятелност;
познания за културата и особеностите на страната-домакин;
добри езикови познания;
добро здравословно състояние.
Важно е кандидатът да има среден успех над много добър (4.50) през изминалата учебна година, както и езикови познания на ниво 8-ми клас. Всякакви сертификати за езикови познания нямат значение за нашата програма. Важно е да се акцентира върху извънкласните дейности на кандидата.

Попълнен формуляр за кандидатстване.
Мотивационно писмо на български език в свободен текст, съдържащо кратка автобиографична част.
Формуляр за ученическа характеристика, попълнен от класния ръководител на кандидата или друг преподавател (напр. по математика, физика, химия, биология или философски цикъл).

При кандидатстване за социална стипендия са необходими също така:
Попълнен формуляр за стипендия.
Удостоверение за брутните и нетни доходи по трудов договор на родителите на кандидата за последните 12 месеца (Получава се от счетоводството на съответната фирма или институция).
Удостоверение за декларирани доходи на родителите на кандидата по граждански договори или други източници за 2017/2018 г. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно).
Удостоверение за притежавани имоти, автомобили и други. (Отнася се за кандидата и за неговите родители. Получава се от общината по местоживеене).
Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата, дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).
Ако родителите на кандидата получават детски надбавки за кандидата, нека предоставят служебна бележка, удостоверяваща това (Издава се от Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене). Въпросният документ не е задължителна част от комплекта документи, ако не са получавани детски надбавки за 2018 г.
За кандидатстващите за стипендията “Мария Беличева-Некер” – изисква се eсе на тема “Защо желая да прекарам една година в тази страна?”

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени по всяко време през 2020 година и не по-късно от:

10 декември 2020 г. – за кандидатстващите за стипендия
30 март 2021 г. – за кандидатстващите за учебна година на собствени разноски, както и за краткосрочни програми и за програми за един учебен срок.
Apply Now